ประชาสัมพันธ์

 ประกาศผลการเรียน โครงการก้าวสู่เคยู เรียนรู้ล่วงหน้า ปีการศึกษา 2557 (แก้ไข) [ อ่านรายละเอียด ]  (20 ม.ค. 2557 14.50 น.)

 วันกรอกผลคะแนนสอบ GAT/PAT โครงการก้าวสู่เคยู เรียนรู้ล่วงหน้า ปีการศึกษา 2557 [ อ่านรายละเอียด ]  (23 ธ.ค. 2556 15.18 น.)

 ประกาศตารางสอบกลางภาค โครงการก้าวสู่เคยู เรียนรู้ล่วงหน้า ปีการศึกษา 2557 [ อ่านรายละเอียด ]  (14 ต.ค. 2556 13.21 น.)

 ประกาศรายชื่อผู้ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนและมีสิทธิ์เข้าเรียน โครงการก้าวสู่เคยู เรียนรู้ล่วงหน้า ปีการศึกษา 2557 [ อ่านรายละเอียด ]  (8 ส.ค. 2556 09.00 น.)
 ประกาศตารางเรียน โครงการก้าวสู่เคยู เรียนรู้ล่วงหน้า ปีการศึกษา 2557 [ อ่านรายละเอียด ]  (8 ส.ค. 2556 09.00 น.)

 ผู้ที่สอบผ่านข้อเขียนจะต้องชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนตามที่กำหนดไว้ในระเบียบการ ตั้งแต่วันที่ 30 ก.ค. 2556 ถึงวันที่ 2 ส.ค. 2556 เท่านั้น
     link พิมพ์แบบฟอร์มชำระเงินค่าลงทะเบียน  (29 ก.ค. 2556 11.00 น.)
 ประกาศเรื่องผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้าเรียน โครงการก้าวสู่เคยู เรียนรู้ล่วงหน้า ปีการศึกษา 2557 [ อ่านรายละเอียด ]  (30 ก.ค. 2556 09.00 น.)
 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน ดังนี้  (29 ก.ค. 2556 11.00 น.)
 คณะเกษตร กำแพงแสน
 คณะประมง
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน  (29 ก.ค. 2556 13.19 น.)
 คณะศีกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  (29 ก.ค. 2556 11.48 น.)
 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  (2 ส.ค. 2556 10.32 น.)
 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

 ประกาศสถานที่สอบ [อ่านรายละเอียด]  (10 ก.ค. 2556 8.57 น.)
 ประกาศรายชื่อผู้ชำระเงินค่าสมัครและมีสิทธิ์สอบข้อเขียน ดังนี้  (10 ก.ค. 2556 8.57 น.)
 คณะเกษตร กำแพงแสน
 คณะประมง
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
 คณะศีกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

- รับสมัครถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2556 เวลา 16.30 น. เท่านั้นและต้องชำระเงินค่าสมัครภายในวันที่ 4 กรกฎาคม 2556 เท่านั้น  (ประกาศ ณ 1 ก.ค. 2556 เวลา 9.41 น.)
- รายวิชาที่ใช้สอบข้อเขียน [อ่านรายละเอียด] 
- ขั้นตอนการสมัครโครงการ [อ่านรายละเอียด]

ข้อกำหนดและขั้นตอนการสมัคร
  1.ให้ผู้สมัครอ่านระเบียบการจากเมนูด้านซ้ายให้ครบถ้วน
  2.ให้ผู้สมัครกรอกข้อมูลผ่านระบบให้ครบถ้วน ถูกต้องตามความเป็นจริง และมีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดในระเบียบการ
     (หากทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตรวจพบข้อมูลที่ไม่ตรงตามความเป็นจริง จะตัดสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อทันที)
  3.พิมพ์ข้อมูลการสมัครดังนี้
     1. บัตรประจำตัวผู้สมัคร (นำมาในวันสอบข้อเขียนที่ 20 กรกฎาคม 2556)
     2. ใบชำระเงินค่าสมัคร
  4.นำ ใบชำระเงิน ไปชำระเงินที่ธนาคารไทยพาณิชย์ได้ทุกสาขา ตามเวลาทำการของธนาคาร
  5.ติดตามข้อมูลข่าวสารจาก website ต่อไปนี้อย่างสม่ำเสมอ
     1.website โครงการก้าวสู่เคยู เรียนรู้ล่างหน้า KU Connect
     2.website กองบริการการศึกษา (กำแพงแสน)
     3.website มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน